Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Suited People B.V.

1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Kandidaat: Degene die betrokken wordt in werving en selectie door Suited People ten behoeve van de opdrachtgever;

Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer in de overeenkomst, alsmede zijn rechtsopvolg(st)er(s) dan wel een hieraan gelieerde rechtspersoon;

Opdrachtnemer: Suited People B.V., gevestigd te Elst;

Opdrachtuitvoerder: de natuurlijke persoon, die door of met tussenkomst van opdrachtnemer aan opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld teneinde tijdelijk onder leiding en toezicht van opdrachtgever werkzaam te zijn;

Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij opdrachtnemer zich verbindt tot het selecteren en beschikbaar stellen van een opdrachtuitvoerder/kandidaat teneinde deze (tijdelijk) onder leiding en toezicht van opdrachtgever werkzaam te doen zijn alsmede tot het verlenen van daarmee samenhangende diensten.

1.2 Suited People biedt zelf diensten aan, zoals adviserings-, coachings-, opleidings- en begeleidingstrajecten, alsmede interim-diensten en treedt voorts op als bemiddelaar tussen zelfstandige aanbieders van dergelijke diensten en afnemers daarvan. Daarnaast verzorgt Suited People ook de werving en selectie van kandidaten met als doel om een rechtstreekse arbeidsverhouding tussen kandidaat en opdrachtgever tot stand te brengen.

1.3 Deze algemene voorwaarden van Suited People zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Suited People, op alle door Suited People aangeboden diensten en werkzaamheden en op alle met Suited People gesloten overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van opdracht, bemiddelingsovereenkomsten, werving- en selectie overeenkomsten etc.

1.4 Afwijkende voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. In geval van strijd tussen deze algemene voorwaarden en voorwaarden van de opdrachtgever, zullen bij uitsluiting deze algemene voorwaarden van kracht zijn.

2. Selectie en beschikbaarstelling opdrachtuitvoerder/kandidaten

2.1 Offertes van Suited People zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst door Suited People heeft verstrekt. Suited People zal de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, die in alle gevallen als een inspanningsverplichting zijn aan te merken, naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2 Voordrachten van mogelijke opdrachtuitvoerders/kandidaten komen tot stand naar beste inzicht. Opdrachtnemer gaat er daarbij van uit dat de inlichtingen die opdrachtuitvoerders/kandidaten over zichzelf hebben verstrekt of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een opdrachtuitvoerder/kandidaat.

3. Opdracht en vergoeding

3.1 Suited People zal de met de opdrachtgever en opdrachtuitvoerder gemaakte afspraken (c.q. de door Suited People uit te voeren opdracht dan wel de bemiddelingsovereenkomst) steeds schriftelijk vastleggen.

3.2 Tijdens de contractueel overeengekomen looptijd van een interim-opdracht zal het tarief niet worden gewijzigd, tenzij de functie van de opdrachtuitvoerder gewijzigd wordt en/of de uit te voeren werkzaamheden dermate wijzigen dat een tariefsaanpassing gerechtvaardigd is. Een tariefsaanpassing wordt pas doorgevoerd als partijen hierover schriftelijk overeenstemming hebben bereikt.

3.3 Het bedrag dat aan honorarium voor een interim-opdracht in rekening wordt gebracht is, tenzij anders overeengekomen, berekend op basis van de bestede tijd onder toepassing van de overeengekomen uurtarieven van Suited People. Reis- en verblijfkosten worden separaat in rekening gebracht. De door Suited People gemaakte kosten (zoals verzendkosten, vervoers- en/of verblijfkosten, leges, gebruikte materialen, telefoon- en faxkosten en declaraties van ingeschakelde derden) worden niet, tenzij anders overeengekomen, aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

3.4 Voor iedere plaatsing van een kandidaat met een rechtstreekse arbeidsverhouding is een werving- en selectie fee verschuldigd ter grootte van het in de opdrachtbevestiging vermelde tarief. Deze fee bedraagt een nader overeengekomen factor over het bruto maandsalaris dat kandidaat bij indiensttreding zal ontvangen.

3.5 Kosten niet inbegrepen in de opdrachtovereenkomst, doch verband houdend met de uitvoering ervan, zoals kosten voor (online) recruitment, marketing, psychologische tests, assessments, reis- en verblijfkosten van de kandidaten en dergelijke zullen alleen na toestemming van opdrachtgever door Suited People bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.6 Opdrachtgever is de werving & selectie fee niet verschuldigd indien Suited People er niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren. De wervingskosten en de in artikel 3.5 bedoelde aanvullende kosten blijven wel verschuldigd.

4. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikelen 3.1-3.3 genoemd worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

Het honorarium en de kosten zoals in artikelen 3.4-3.6 genoemd worden bij (beoogde) aanvang van de werkzaamheden door de kandidaat in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

Na de vervaldag wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Suited People met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere manier tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgevers, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

5. Interim opdracht

5.1 Een interim Opdracht is een Opdracht waarbij de Opdrachtgever behoefte heeft aan gespecialiseerde mensen die een bepaald project onder eigen verantwoordelijkheid kunnen uitvoeren en/of begeleiden. Suited People stelt daartoe opdrachtuitvoerders ter beschikking.

5.2 De opdrachtuitvoerder is bij het uitvoeren van de Opdracht geheel zelfstandig. De opdrachtuitvoerder verricht de Opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Suited People en/of Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan wel redelijke aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht.

5.3 De opdrachtuitvoerder zal de werkzaamheden verrichten bij Opdrachtgever, maar de opdrachtuitvoerder deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is vindt afstemming met Suited People en/of Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen.

5.4 Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de opdrachtuitvoerder zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

5.5 De Opdrachtgever verklaart zich er mee akkoord dat de opdrachtuitvoerder gedurende de looptijd van de Opdracht ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

6. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de uitvoering daarvan niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele specificaties bij de overeenkomst.

Deze beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer hebben een opzegtermijn van één (1) maand. Suited People behoudt de aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten ter beschikking zullen worden gesteld.

In geval een van beide partijen in staat van faillissement, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder in achtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

7. Rechtstreekse overeenkomst tussen opdrachtuitvoerder en opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is niet bevoegd een opdrachtuitvoerder voor of tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen een (1) jaar na de voltooiing daarvan te benaderen met het doel een overeenkomst – hoe ook genaamd – met die opdrachtuitvoerder(s) aan te (doen) gaan, op grond waarvan bedoelde opdrachtuitvoerder(s) (al dan niet tijdelijk) ten behoeve van opdrachtgever werkzaam is of zal zijn, tenzij zulks geschiedt na wederzijds overleg tussen partijen en met voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

7.2 Indien opdrachtgever voor of tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen één (1) jaar na de voltooiing daarvan een overeenkomst als bedoeld in artikel 7.1 aangaat of doet aangaan, is opdrachtgever aan opdrachtnemer per opdrachtuitvoerder, die op basis van de hiervoor bedoelde overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden verricht of zal verrichten, een vergoeding verschuldigd.

7.3 Opdrachtgever is gehouden binnen tien (10) werkdagen na het tot stand komen van de in artikel 7.1 bedoelde overeenkomst, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan opdrachtnemer en daarbij aan opdrachtnemer al die gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de berekening van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde vergoeding.

7.4 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, bedraagt de vergoeding voor een dienstverband per opdrachtuitvoerder twintig procent (20%) van het tussen opdrachtgever en de desbetreffende opdrachtuitvoerder overeengekomen bruto jaarsalaris op fulltime basis, te vermeerderen met BTW. Onder het hiervoor bedoelde bruto jaarsalaris worden tevens begrepen: vakantietoeslag, provisies, garantiecommissies, vastgelegde winstuitkeringen en gratificaties. Op deze vergoeding wordt 90% van de door Suited Interimmers tijdens de opdracht gerealiseerde marge in mindering gebracht. De vergoeding bij het ingaan van een rechtstreekse interim-opdracht bedraagt de door opdrachtnemer gederfde marge over 12 maanden, uitgaande van de tot op dat moment gemiddelde tijdsbesteding per maand.

7.5 Het bepaalde in artikel 7.4 is van overeenkomstige toepassing, indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 7.1 voor een duur van minder dan één (1) jaar tot stand komt, in welk geval de vergoeding wordt berekend over het totale bedrag van de tussen opdrachtgever en de desbetreffende opdrachtuitvoerder overeengekomen beloning.

7.6 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zal de vergoeding in één keer aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het bepaalde in de artikelen 7.2 tot en met 7.4 is van overeenkomstige toepassing.

8. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de opdrachtgever. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van de eigenaar.

9. Vertrouwelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van de door opdrachtgever verstrekte informatie en voorts van alle door opdrachtnemer in het kader van de opdracht verkregen gegevens betreffende opdrachtgever, diens activiteiten en/of diens relaties, waarvan opdrachtnemer het vertrouwelijk karakter kent of behoort te kennen en waarvan opdrachtnemer weet of kan weten dat kennisneming daarvan door een derde het belang van opdrachtgever of van (een van) diens relaties kan schaden. De geheimhoudingsplicht geldt niet, indien en voor zover verstrekking van bedoelde gegevens aan derden nodig is met het oog op een correcte uitvoering van de opdracht dan wel indien opdrachtnemer krachtens de wet tot bekend- of openbaarmaking van die gegevens verplicht is.

9.2 Opdrachtnemer is gehouden de voor hem uit artikel 9.1 voortvloeiende verplichting eveneens op te leggen aan opdrachtuitvoerder.

10. Klachten

10.1 Iedere klacht met betrekking tot de geleverde diensten en/of het gefactureerde bedrag dienen binnen dertig (30) dagen schriftelijk te worden gemeld bij Suited People.

10.2 Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst de betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van opdrachtnemer waarop de klacht geen betrekking heeft.

10.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte klacht heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Suited People is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade – al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting uit hoofde van de opdrachtovereenkomst door Suited People. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Suited People. In dit laatste geval is de aansprakelijkheid beperkt door hetgeen gesteld in artikel 11.8.

11.2 Suited People zal ten opzichte van Opdrachtgever uitsluitend verantwoordelijk zijn voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze tekortkomingen vermeden hadden kunnen worden, wanneer de zorgvuldigheid en het vakmanschap in acht waren genomen, die in de gegeven omstandigheden en opdracht in redelijkheid mochten worden verlangd. De aansprakelijkheid is ook dan beperkt tot hetgeen gesteld in artikel 11.8.

11.3 In gevallen waarin de verbintenis van Suited People bestaat uit het bemiddelen bij het tot stand komen van een overeenkomst van opdracht tussen een opdrachtgever en een van de met Suited People samenwerkende opdrachtuitvoerder (ZZP’er en/of hun B.V.), kan Suited People in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt is door of toe te rekenen is aan deze opdrachtuitvoerder, ook niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van deze opdrachtuitvoerder.

11.4 Opdrachtgever is gehouden om zich voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de voorgestelde kandidaat zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat, waarbij Suited People voorafgaand en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht zal nemen, doch dit ontslaat opdrachtgever niet van een zelfstandige onderzoeksplicht.

11.5 Suited People aanvaardt geen aansprakelijkheid indien kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van opdrachtgever of voor schade veroorzaakt door de kandidaat, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Suited People bij de werving & selectie.

11.6 Suited People aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een door Suited People in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat besluit geen arbeidsverhouding met opdrachtgever aan te gaan of besluit een met opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.

11.7 Eventuele aanspraken tegen Suited People dienen binnen één jaar nadat de schade ontdekt is of redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, en in ieder geval steeds uiterlijk achttien (18) maanden na beëindiging van de overeenkomst c.q. de opdracht, bij Suited People te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen en verwerkt.

11.8 De aansprakelijkheid van Suited People is te allen tijde beperkt tot maximaal het over de laatste maand in rekening gebrachte honorarium.

11.9 Indien de aansprakelijkheid toch de in lid 11.8 aangegeven grens overschrijdt, is de aansprakelijkheid van Suited People – onverminderd hetgeen bepaald in voorgaande artikelen – beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, blijft de aangegeven grens in lid 11.8 onverkort van kracht.

11.10 Suited People is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Suited People is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.11 Opdrachtgever is gehouden om Suited People te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

11.12 Suited People is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht.

12. Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13. Geschillen

Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke Rechter binnen het arrondissement waarbinnen Suited People is gevestigd. Een geschil is aanwezig indien een der partijen dat verklaart.